A. Algemene gegevens


B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 22 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit één predikant, negen ouderlingen, twee jeugd-ouderlingen, drie ouderlingen-kerkrentmeester en vijf diakenen. Daarnaast zijn er twee kerkrentmeesters, die geen ouderling zijn.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste vijf leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 7).


C.  Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

Onderaan deze pagina vindt u het beleidsplan 2022-2026 van onze gemeente. In hoofdstuk 1 is de missie en visie weergegeven en in hoofdstuk 5 wordt meer specifiek ingegaan op de diaconie van onze gemeente


D.  Beleidsplan
Onderaan deze pagina vindt u het beleidsplan 2022-2026 van onze gemeente.


E. Beloningsbeleid
De Diaconie van de Hervormde Gemeente Lunteren heeft geen diakonale mederwerkers in dienst. Derhalve is dit niet van toepassing. De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:  Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F.  Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarrekening verantwoording af aan de kerkenraad. De jaarrekening van 2022 treft u hieronder aan.


G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. De begroting van 2023 treft u hieronder aan.


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Dat geldt eveneens voor onze gemeente. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van onze kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De diaconie bezit ook enig vermogen in de vorm onroerende zaken en geldmiddelen. Dit is aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze ANBI-gegevens kunt u contact opnemen met de penningmeester van het College van Diakenen, Jan van Santen.


J.W. (Jan) van SantenDiaken (penningmeester)

Kuipershoekje 10
6741 SL Lunteren

06 28 83 69 16 jwvsanten@hervormdlunteren.nl