Hartelijk welkom in onze zondagse erediensten van 9:30 en 18:30 uur

Informatie

De Hervormde Gemeente van Lunteren komt op zondag tweemaal samen rondom de bediening van Woord en sacrament. De gemeente komt samen om het Woord te horen en de sacramenten te gebruiken, de Naam van de Heere aan te roepen in gebed en dankzegging, om haar gaven af te zonderen voor de onderhouding van de dienst van de Heere en de christelijke barmhartigheid en om de lof van de Heere te zingen.

De diensten vangen aan om 9:30 en 18:30 uur.

Tijdens de live uitzendingen zal er een live knop op de homepage zichtbaar worden, waar u vervolgens op kunt klikken.


Collecte
Tijdens de eredienst worden er drie collecten gehouden. De eerste is de diaconale collecte, de tweede is de kerkrentmeesterlijke collecte en de derde(bij de uitgang) is de zendingscollecte.

Extra geluidsvoorziening
Op de geluidsinstallatie van de kerk is een ringleiding aangesloten. Deze is bestemd voor mensen met een hoortoestel, die als zij dat wensen op de ringleiding kunnen overschakelen.

Kinderoppas
Tijdens de morgendienst is er kinderoppas voor de kleine kinderen  zodat de ouders in de gelegenheid zijn om samen naar de kerk te gaan. De kinderen kunnen naar de oppasdienst worden gebracht in onze wijkgebouw Het Meestershuis, achter de Kerk.

Bijzondere diensten

 • Christelijke feestdagen
  Het Kerstfeest, het Paasfeest en het Pinksterfeest zijn hoogtepunten in het kerkelijk jaar. Wij gedenken dan de geboorte en de opstanding van Christus, en de uitstorting van de Heilige Geest. Om extra stil te staan bij deze heilsfeiten, worden er ook op de tweede feestdagen zangdiensten gehouden. Ook worden diensten gehouden op Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen.
 • Bid- en dankdag
  Op de tweede woensdag in maart is het biddag en op de eerste woensdag van november dankdag. De achterliggende gedachte is, dat wij in alles diep afhankelijk zijn van de Heere. En wanneer wij weer overladen zijn met Zijn onverdiende gunstbewijzen, dan willen wij Hem daarvoor ootmoedig de dank en de eer geven. De Woordverkondiging van de middagdienst op bid- en dankdag zal heel eenvoudig zijn, zodat ook jonge kinderen het kunnen begrijpen. De middagdienst begint om 14.30 uur en de avonddienst om 19.30 uur.
 • Huwelijksdiensten
  Graag wijzen wij aanstaande bruidsparen op de mogelijkheid om hun huwelijk kerkelijk te laten bevestigen en er Gods zegen over te vragen in de kerk. Dit zal dan gebeuren in een eredienst waarbij iedereen van harte welkom is. Aanstaande bruidsparen kunnen hiervoor contact opnemen met de predikant. Voorafgaand aan de kerkelijke bevestiging van het huwelijk heeft de predikant een gesprek met het aanstaand bruidspaar over het christelijk huwelijk en de kerkdienst op de trouwdag. Van het bruidspaar wordt verwacht dat zij voor en in hun huwelijk hun leven inrichten volgens het Woord van God, en dat het bruiloftsfeest in christelijke stijl gevierd zal worden. Het is de gewoonte dat in de dienst de eigen predikant voorgaat. Het gebruik van het kerkgebouw is vrij. Er wordt één collecte gehouden
 • Rouwdienst/begrafenis
  Bij overlijden van een geliefde stelt de naaste familie de predikant daarvan in kennis, of men neemt contact op met de wijkouderling. Hierna zal zo spoedig mogelijk door de predikant of ouderling een bezoek worden gebracht aan de familie. In overleg met de familie en predikant stelt de begrafenisonderneming het tijdstip van begraven en de dienst hieraan voorafgaand vast. Naast de pastorale aandacht voor het verdriet en de rouw van hen die achterblijven is de zin van een kerkelijke begrafenis vooral daarin gelegen dat het eeuwig blijvend Woord van God, dat ook bij een begrafenis vertolkt mag worden, de enige troost in leven en sterven bevat. Het is de gewoonte dat in de dienst de eigen predikant (of pastoraal werker) voorgaat en een eigen organist(e) speelt. Iedereen is welkom deze dienst bij te wonen. Het graf van een christen is geheiligd door de begrafenis en opstanding van Christus. Daarom zal in geval van crematie geen kerkelijke medewerking aan de rouwplechtigheid worden verleend.
 • De Heilige Doop
  Regelmatig is er gelegenheid voor de bediening van de Heilige Doop aan de kleine kinderen van de gemeente. Zo mogelijk wordt hier na de geboorte met ouders over gesproken. In het kerkblad en/of de weekbrief wordt een oproep geplaatst om op de doopzitting te komen. Beide ouders worden daar verwacht. Het trouwboekje wordt dan meegebracht. Er vindt een gesprek plaats over de doop, de betekenis daarvan voor het eigen gezinsleven en we bespreken de kernen uit het formulier van de Heilige Doop. Na de doopdienst krijgen de ouders bezoek van de sectieouderling die de doopkaart brengt.
 • Het Heilig Avondmaal
  Viermaal per jaar wordt het Heilig Avondmaal bediend, in de regel op dezelfde zondagen als in de andere kerken in Lunteren. Het Heilig Avondmaal staat open voor de belijdende leden van de gemeente. De zondag voorafgaande aan de avondmaalszondag wordt ’s morgens een voorbereidingsdienst gehouden en lezen we het eerste deel van het avondmaalsformulier.De kerkenraad belegt in de voorbereidingsweek het censura morum en een bezinningsmoment waarbij we zingen, bidden en een meditatief woord wordt gesproken met het oog op het Heilig Avondmaal.In het Zorgcentrum “De Honskamp” wordt in die week op vrijdagmiddag het Heilig Avondmaal bediend. Dit is bij toerbeurt onder verantwoordelijkheid van één van de plaatselijke kerken.In de avondmaalsdienst is er voor in de kerk één lange tafel. Gemeenteleden worden genodigd. Het is een gebruik dat eerst gemeenteleden van achter uit de kerk komen. Gemeenteleden voorin kunnen dan aanschuiven op de lege plaatsen die zij nog aan de tafel zien. Er staan collectebekers op de tafel. Hier kan voor of na de bediening een gave uit dankbaarheid in worden gedaan. Na de bediening is er aan de tafel een schriftlezing en zingen we een psalm.Op de avondmaalszondag begint de avonddienst met een voortzetting van het avondmaal voor hen die ’s morgens verhinderd waren of voor hen voor wie een lange morgendienst niet mogelijk is. Het is, na overleg met de sectieouderling, mogelijk om dan alleen de bediening bij te wonen en vervolgens thuis de rest van de dienst mee te maken.