T. (Teus) van de LagemaatOuderling-kerkrentmeester (voorzitter)

Postweg 143
6741 MH Lunteren

06 51 38 97 00 tvdlagemaat@hervormdlunteren.nl

M.A.J. (Michel) PostOuderling-kerkrentmeester (secretaris)

Het Hoefje 6
6741 SJ Lunteren

06 48 08 64 06 secr.kerkrentmeesters@hervormdlunteren.nl

P.J. (Peter) HofmanOuderling-kerkrentmeester (penningmeester)

Boslaan 26
6741 DK Lunteren

penn.kerkrentmeesters@hervormdlunteren.nl

T. (Theo) van den BrinkKerkrentmeester

Achterstraat 23
6741 BR Lunteren

tvdbrink@hervormdlunteren.nl

A. (Aart) SchuurmanKerkrentmeester

Bisschopweg 81
6741 LD Lunteren

aschuurman@hervormdlunteren.nl

Informatie

Algemeen
De leden van het College van Kerkrentmeesters maken deel uit van de kerkenraad. Het college bestaat uit vijf personen, waarvan er drie ook ouderling zijn. Twee kerkrentmeesters zijn geen ouderling en hebben een adviserende taak. Bij het nemen van beslissingen onthouden zij zich van stemming.

Volgens een vastgesteld rooster, dat geïntegreerd is in het schema van de kerkenraad, zijn de ouderlingen – kerkrentmeester om de vier jaar aftredend en tweemaal terstond herkiesbaar. De twee kerkrentmeesters zijn eveneens om de vier jaar aftredend en kunnen ten hoogste  tweemaal voor een periode van vier jaar door de kerkenraad herbenoemd worden.

Het college behartigt, ten dienste van de gemeente, de stoffelijke belangen. In het kort gezegd zorgt zij voor de instandhouding van de erediensten inclusief het pastoraat in de gemeente, het onderhoud van kerk en kerkelijke gebouwen en de ledenadministratie. Voor belangrijke zaken is het college verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad. De wederzijdse bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een plaatselijke regeling (zie de website onder lezen en luisteren/documenten/beleidsstukken) en in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

Centraal meldpunt
Voor vragen of meldingen aangaande (de inrichting van) de gebouwen kunt u zich tot het college wenden via het algemene e-mailadres info@hervormdlunteren.nl. Ook uw klachten, opmerkingen en/of tips van materiële aard kunt u naar dit adres sturen.