Informatie

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Joh.3:16)’

Dit is de blijde Boodschap van waaruit we mogen leven, elke dag opnieuw. Dit is het goede nieuws, dat we door mogen geven aan de mensen om ons heen. God is niet ver weg, maar Hij is heel dichtbij gekomen en mens geworden zoals wij. In Jezus heeft God Zijn liefde voor ons laten zien. Hij heeft de straf voor onze zonden op Zich genomen. Hij is gestorven voor onze zonden en weer opgestaan uit de dood.

Als je gelooft in de Heere Jezus, de Zoon van God, biedt Hij je eeuwig leven aan.
Het échte leven, zoals Hij het bedoeld heeft. Hij wil met ons ruilen en al onze zonden van ons overnemen en vergeven, omdat Hij zoveel van ons houdt! Door te geloven in (= vertrouwen op) de Heere Jezus kunnen we weer een persoonlijke relatie met God hebben. Niet ver en afstandelijk, maar dichtbij. Hij wil niet dat we verloren gaan. God, onze Schepper, verlangt er juist naar dat we Hem leren kennen. Hoe? Door een relatie met de Heere Jezus aan te gaan en zo het Leven terugvinden zoals Hij het bedoeld heeft, verbonden met onze Schepper.

Gemeente-zijn in zending en evangelisatie: Gemeente-zijn is onlosmakelijk verbonden met getuige-zijn van het Evangelie (=blijde Boodschap). Getuigen van Wie God is, dat is de kern van zending en evangelisatie.

Bij zending denken we aan het werk buiten de landsgrenzen. Gods Woord verkondigen en de blijde boodschap doorgeven dat Hij voor onze zonden gestorven is.  Bij evangelisatie gaat het daar ook om, maar dan in ons eigen land en dorp.

De Zendings- en Evangelisatiecommissie (ZEC) heeft ook als doel het zendingsbewustzijn in de gemeente levend te houden. Een kerk mag namelijk nooit alleen maar bestaan met het oog op zichzelf. We zijn geroepen om het Evangelie van Gods Koninkrijk bekend te maken aan de mensen om ons heen. Zowel persoonlijk voor de mensen in onze omgeving maar ook daarbuiten. Dit doen we door mensen en zendingsorganisaties te ondersteunen. Kortom: zending is de opdracht van onze zendende God aan een gezonden gemeente.

De Heere Jezus gaf aan Zijn discipelen en daarmee ook aan ons allemaal de volgende opdracht mee: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (Mattheüs 28:19)

De diepste motivatie voor het zendings- en evangelisatiewerk is de genade van God, Hij is bewogen met zondige mensen, vanuit Zichzelf.

Als commissie proberen we op allerlei manieren in contact te komen met onze medemens. Dit doen we door verschillende evangelisatieactiviteiten te organiseren.

Heeft u vragen of wilt u graag meehelpen? Neem dan contact met Bertin van den Hardenberg

B. (Bertin) van den HardenbergOuderling evangelisatie

bbvdhardenberg@hervormdlunteren.nl