"Het opengaan van Uw woorden geeft licht"

Het schenkt eenvoudigen inzicht.

DE BIJBEL

 • Wat wij geloven
  Wij geloven dat onze Heere Jezus Christus onze Zaligmaker is. Hij is door de Vader in deze wereld gezonden en door Zijn sterven en opstanding heeft Hij het heil verworven: de verzoening voor Israël en de volkeren. Deze redding is nodig omdat wij van nature vijanden van God zijn en in zonden leven. Wie in Christus gelooft zal door Zijn genade zalig worden! Als gemeente zijn we in oorsprong, ontwikkeling en doel het eigendom van Christus en niet het eigendom van mensen. Wij zijn er tot eer van God en weten ons geroepen tot getuigenis en dienst in deze wereld.
 • Inspiratie in de Bijbel
  De Bijbel is onze bron en norm voor ons geloven en ons handelen. Door de Bijbel laat de HEERE God Zichzelf kennen, in het bijzonder door Zijn Zoon Jezus Christus. Het is de Heilige Geest die van God gegeven is, Die ons bezielt en bemoedigt. Bij het lezen van de Bijbel merken we dat dit Gods Woord is. Zo inspireert de Heilige Geest ons. We realiseren ons in dit alles, dat geloven persoonlijk is. Juist in de verscheidenheid en verbondenheid van de wijze, waarop we ons geloof beleven, zijn we bereid aandachtig naar elkaar te luisteren om daarin te ontdekken dat dit een rijkdom is. We hebben respect voor en accepteren elkaars mening en dragen dat naar elkaar uit, wetende dat dit tegelijkertijd een gave en een opgave is.
 • Dienstbaar en betrokken
  We willen, geïnspireerd en uitgedaagd door Gods onvoorwaardelijke liefde, dienstbaar en betrokken zijn met de wereld om ons heen en ons telkens verbinden met de gemeenschap/omgeving, waarin wij wonen en leven, de mensen in onze buurt, de straat, maar zeker ook oog blijven hebben voor de wereld verder weg. Hierbij wordt de gemeente geholpen door de diakenen en door de Zendings- en Evangelisatiecommissie. Concreet krijgt deze betrokkenheid ook vorm door contacten met werkers elders in de wereld.
 • Verbonden
  We geven te midden van veelkleurigheid, diversiteit en verandering uiting aan de basis van ons geloof, dat we één geloofsgemeenschap zijn. Verbonden met elkaar door het geloof in Jezus Christus. Hij nodigt ons uit aan Zijn tafel, strekt Zijn hand naar ons uit in de doop, roept ons door dat ene Woord, waarmee Hij ons aanzet tot denken en handelen. Vanuit de Bijbelse roeping tot eenheid onderhouden we contacten met de andere plaatselijke kerkelijke gemeenten. We zoeken naar wat verbindt in belijden en we weerleggen wat we in strijd achten met het Woord van God. Waar mogelijk en gewenst werken we samen in getuigenis en dienstbetoon. Dit alles om van elkaar te leren en zo samen elkaar staande te houden als leden van het ene Lichaam van Christus.

Vader

Al vanaf het begin van de schepping wilde God onder de mensen zijn, Hij wilde bij hen wonen. Hij wil met ons in contact staan, Hij verlangt naar relatie. Dit zien we al terug in het Oude Testament bij het volk Israël. God wil te midden van de mensen wonen (Exodus 40:34-35). Maar met de komst van Jezus kwam God nog dichterbij. Door Jezus Christus kunnen wij God als Vader zien. In Jezus zijn wij Gods kinderen en mogen we Hem Abba (=Vader) noemen. God wil als een vader voor je zijn

Ik ken jouw situatie niet. Ik weet niet hoe jouw relatie met je vader is, maar ik weet wel dat God dé perfecte vader is. Hij overtreft onze aardse vaders in elk opzicht. God heeft jou lief, meer dan ieder ander jou liefheeft. God heeft het beste met je voor – ook al ervaar je dat misschien niet altijd zo en kan Gods wil soms ingaan tegen wat ons het beste lijkt. God wil je beschermen, koesteren, troosten en ga zo maar door… God heeft er alles voor over gehad om jou het (eeuwige) leven te geven.

Zoon

God kwam in de persoon van Jezus (=‘God redt’) Christus naar deze wereld om ons te redden. Hij werd een mens van vlees en bloed, net zoals jij en ik. Voortgekomen uit de maagd Maria en God zelf. Immanuël ‘God met ons’. Jezus was niet zomaar een mens, maar de perfecte gestalte van wie God is en hoe Hij is. Door Jezus kunnen we meer van God leren en kunnen we Hem beter leren begrijpen. Jezus heeft zelf tegen zijn leerlingen gezegd:

Jezus leefde 33 jaar op aarde. Hij kent onze menselijke emoties als geen ander. Hij heeft ze namelijk zelf ervaren. In Jezus kwam God dichtbij. Hoe geweldig het ook was dat Jezus op aarde leefde, toch moest Hij deze aarde weer verlaten. Nadat Hij was opgestaan uit de dood zat zijn taak erop. De dood was overwonnen en Jezus kon terug naar zijn Vader in de hemel. Hij zegt zelfs in Johannes 16:7 dat het beter is dat Hij gaat.

Heilige Geest

Door Jezus kwam God al heel dichtbij: God met ons. God leefde letterlijk onder de mensen. Maar met de uitstorting van de heilige Geest kon God nog veel dichterbij komen. God in ons. Door de Heilige Geest staan wij in direct contact met God. De Heilige Geest maakt het mogelijk om een persoonlijke relatie te hebben met Jezus Christus. Door de Heilige Geest heeft God zijn inwonende aanwezigheid voor ons mogelijk gemaakt.

Een belangrijke taak van de Heilige Geest is om je elke keer weer te laten zien wie Jezus is en hoe belangrijk Hij is. Hoe? Bijvoorbeeld als je in de Bijbel over Jezus leest. Dan kan je hart gaan branden of je kunt vanbinnen ineens heel blij worden. Het is alsof er een vuurtje in je ontstoken wordt. Dat werkt de Heilige Geest dan in je.

 


Aan de slag

Het begrip God kan soms best vaag, verwarrend en ongrijpbaar zijn. Onze God is één, maar door de verschillende “verschijningsvormen” kunnen we de veelzijdigheid en grootheid van God iets beter begrijpen. De drie-enig God maakt dat we een duidelijker beeld van God kunnen vormen, Hij openbaart zichzelf op verschillende manieren. Dank God dat Hij jouw Vader wil zijn. Dank Hem voor zijn zoon Jezus Christus, die zijn leven voor jou heeft gegeven. Zodat wij vrije toegang tot God hebben. En dank Hem voor de Heilige Geest die in jou woont en jou wil leiden en helpen in je dagelijks leven.

GELOOFSBELIJDENIS