Informatie

Bezoekdames
In onze gemeente zijn meer dan 30 bezoekdames actief door regelmatig de ouderen vanaf 70 jaar te bezoeken. Naast een gesprek en het tonen van belangstelling voor het betreffende gemeentelid, brengen zij daar ook het blad ‘Lichtspoor’. Ook worden bezoeken gebracht bij bijzondere gedenkdagen (bijv. een huwelijksjubileum) en een verjaardag. Vanuit de diaconie berust de organisatie van dit bezoekwerk  bij A. Verbeek.

Bezoek weduwe/weduwnaar
Vanaf januari 2014 wordt, zes weken na het overlijden van echtgenoot/echtgenote, de achterblijvende weduwe/weduwnaar bezocht door de sectiediaken.

Stille Hulp
De diaconie doet ook onzichtbaar werk achter de schermen: de zogenaamde ‘stille hulp’. Dit betreft hulp aan gemeenteleden, die door bijzondere omstandigheden in financiële nood zijn gekomen. Meestal betreft dit acute nood, die met kleine bedragen of boodschappen kan worden gelenigd. Deze hulpverlening blijft vanzelfsprekend volstrekt geheim.

Stichting “De Vluchtheuvel”
De diaconie participeert in de persoon van W. Blankenspoor in de stuurgroep van de Stichting ‘De Vluchtheuvel’. Zij stelt zich ten doel mensen die in moeilijkheden zijn geraakt te helpen en mensen op te vangen en gezelligheid te bieden.

‘De Vluchtheuvel’ verzorgt activiteiten zoals clubwerk, hulpverlening, voorlichting, ontspanningswerk en gastgezinnen. Ook wordt een alpha-cursus gegeven.

Stichting ‘De Vluchtheuvel’ is een interkerkelijke diaconale werkgroep, ontstaan uit de Hervormde Gemeente (Oude kerk), de Hervormde Gemeente Lunteren Maranathakerk, de Gereformeerde kerk en de Hersteld Hervormde Kerk.  Zie voor meer informatie de website www.vluchtheuvel-lunteren.nl.

WMO
Vanaf 1 januari 2007 geldt de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De WMO vervangt de Wet Voorzieningen gehandicapten, de welzijnswet en een deel uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het doel van de nieuwe wet is dat mensen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ook beoogt de WMO dat iedereen mee kan doen in de samenleving, al dan niet geholpen door vrienden, familie of bekenden.