A. Algemene gegevens

 • Naam: College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Lunteren
 • Telefoonnummer: 0318 – 46 10 78
 • RSIN-fiscaalnummer: 8159.72.349
 • KvK- nummer: 76431258
 • Website adres: www.hervormdlunteren.nl
 • E-mail: volgt z.s.m.
 • IBAN: NL98 RABO 0373 7343 44
 • Postadres: Boslaan 26, 6741 DK Lunteren
 • Bezoekadres: Dorpsstraat 34, 6741 AL Lunteren

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Hervormde Gemeente Lunteren ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers. De kerkenraad telt 22 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de Hervormde Gemeente Lunteren. De kerkenraad bestaat uit één predikant, negen ouderlingen waarvan er één scriba is, twee jeugd-ouderlingen, drie ouderlingen-kerkrentmeester en vijf diakenen. Daarnaast zijn er twee kerkrentmeesters, die geen ouderling zijn.

Het College van Kerkrentmeesters telt (tenminste) 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, de gebouwen en overige eigendommen van de gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, dat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere begroting en jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (kerkorde Protestantse Kerk in Nederland: ordinantie 11, artikel 7).


C.  Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën.

 • De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 • Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heere om het Woord te horen en te verkondigen.
 • Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst de drie-enige God Vader, Zoon en Heilige Geest.

Doelstelling van en meer specifieke informatie over de Hervormde Gemeente Lunteren is te vinden in het Beleidsplan 2022-2026 dat als bijlage is opgenomen. In hoofdstuk 1 van het beleidsplan zijn de missie en de visie weergegeven en in hoofdstuk 6 wordt meer specifiek ingegaan op het kerkbeheer door het College van Kerkrentmeesters.


D.  Beleidsplan
Onderaan deze pagina vindt u het beleidsplan 2022-2026 van onze gemeente.


E. Beloningsbeleid
Het College van Kerkrentmeesters past de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland (link: https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/arbeidsvoorwaarden) toe op de beloning van de predikant en de twee kerkelijk werkers.

Kerkenraadsleden (met uitzondering van de predikant) en leden van colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen de werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed. Kosters, beheerders (van de kerk en het verenigingsgebouw) en organisten ontvangen een fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding.


F.  Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk gemeentewerk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarrekening verantwoording af aan de kerkenraad.

Het Financieel verslag 2022, maar vooral het Jaarverslag 2022 van het College van Kerkrentmeesters dient als een verslag op hoofdlijnen van de activiteiten in de Hervormde Gemeente Lunteren. Beiden zijn in de bijlage Jaarstukken 2022 opgenomen.


G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk gemeentewerk (of kerkzijn) vertoont een grote mate van continuïteit: predikant en kerkelijk werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

In de bijlage Begroting 2024 zijn in de kolom uitgaven de verwachte bestedingen cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De bijlagen Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 geven respectievelijk inzicht in de gerealiseerde en de te verwachten ontvangsten en bestedingen van het College van Kerkrentmeesters voor de jaren 2022 en 2023. De verwachte ontvangsten (baten) en bestedingen (lasten) voor het huidige jaar (2023) zullen niet sterk afwijken van die van het verslagjaar (2022)


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Kerken in Nederland ontvangen geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Dit geldt ook voor de Hervormde Gemeente Lunteren. De ontvangsten via de Actie Kerkbalans zorgen voor een groot deel van de baten in begroting en jaarrekening. Het College van Kerkrentmeesters bezit ook enig vermogen  in de vorm van onroerende zaken (waaronder de Oude Kerk te Lunteren exclusief de toren) en geldmiddelen. De Oude Kerk staat op de rijksmonumentenlijst. De opbrengsten vanuit het vermogen worden aangewend voor het plaatselijk gemeentewerk. In de begroting zijn onder de post Kosten beheer, administratie en archief de kosten voor administratie en beheer van de kerkrentmeesterlijke bezittingen opgenomen.

Voor vragen en/of opmerkingen over de ANBI-gegevens van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Lunteren kunt u contact opnemen met de penningmeester, de heer Peter Hofman.

KRM Begroting 2024
Jaarstukken 2022
Beleidsplan 2022 2026


P.J. (Peter) HofmanOuderling-kerkrentmeester (penningmeester)

Boslaan 26
6741 DK Lunteren

penn.kerkrentmeesters@hervormdlunteren.nl